اعتراف

چندین بار از برخی از استعدادهای هومان به ویژه نقاشی اینجا تعریف کردم.لبخند امروز در واقع یه چیزی برام ثابت شد! در واقع بذار یه اعترافی بکنم:استرس

پسر من اصلا استعداد رقصیدن نداره!!!!

میگید نه!! سعی میکنم یه فیلم کوتاهی ازش آپلود کنم تا شما هم باور کنید.

در وصف رقصیدنش همین را بگم که میگه::

مامان منو ببین. دارم محکم، محکم میرقصم!! در واقع به هر جانگولک بازی شبیه جز رقص!از خود راضی

/ 0 نظر / 4 بازدید