کنترل عصبانیت

امروز به خاطر شیطنت های هومان یک لحظه خیلی عصبانی شدم. در واقع مستاصل شدم. داشتم ظرف چند تانیه تصمیم میگرفتم که چه رفتاری کنم که دیدم اومده جلوی من وایساده و با لحنی که سعی میکنه به من کمک کنه با حالت شعر گونه میگه:

مامان:

When you feel so mad that you want to ROAR,

Take a deep breath and count to four.

1…2…3…4…

تنها واکنش من توی اون لحظه این بود که رعشه ای که از شدت خنده به تنم افتاده بود را کنترل کنم و با یک لبخند کوتاه از کنارش رد بشم!!

پ ن. گرچه خنده دار به نظرم اومد ولی حق با هومان بود! اگر در موقع عصبانیت یک نفس عمیق بکشم و تا 4 بشمارم قطعاً تصمیم بهتری میگیرم!!

/ 0 نظر / 3 بازدید