حاضر جوابی!

من خطاب به پدر هومان:  چایی میل داری؟ 

پدر هومان: نه عزیزم.

هومان خطاب به من: نه عزیزم. بابا میل نداره. برای من چایی بریز.

I asked Hooman’s father “would you like a cup of tea?”

.He answered: No honey, thanks.

Hooman suddenly look at me and said: no honey, he doesn’t want, brings it for me!!!

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
مریم مامان علی

الهی فداش. میبینم که مثل خودت معتاد به چایی کردیش!!![نیشخند] دیگه باید گفت پسر کو ندارد نشان از مادر...