هومان کوچک من

هومان عزیز ما در دوم فروردین1389 در بیمارستان عرفان ساعت 11:30 صبح به دنیا آمد.نامش به معنای نیک اندیش است و مبنای انتخاب من و پدرش در انتخاب نام ،اصالت آریاییمان بوده است. به امید روزی که هومان کوچک ما خاطراتش را با دستان خودش در وبلاگش بنویسد.

شهریور 94
1 پست
تیر 94
1 پست
آذر 93
3 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
5 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
1 پست
خرداد 91
4 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
9 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
3 پست